Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERETOWEGO WWW.GARRARUFACOSMETICS.PL

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa
  w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca - PROFICENCE Leszek Opala, Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica, NIP: 7881829698, REGON: 301353895, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.garrarufacosmetics.pl.
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektroniczny www.garrarufacosmetics.pl
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 9. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie www.garrarufacosmetics.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy świadczy usługi w zakresie zawierania Umów sprzedaży online (w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym) oraz wysyłki wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza etap realizacji zamówienia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania urządzenia
  z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript.

III. Składanie zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 2. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • wybór formy dostawy i płatności;
 • podanie danych do formularza dostawy;
 • zatwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku „zamawiam”;
 • wysłanie przez sklep potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
 1. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 1 dna roboczego (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość odpowiadając na maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia i specyfikując w nim żądanie zmiany.
 5. Zamówienie nie jest realizowane dopóki kwota równa wartości zamówienia wraz z przesyłką nie wpłynie na konto Sprzedającego.

IV. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie Internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Wszystkie ceny sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.
 3. Koszty dostawy zamówionego Towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Klient.
 4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z kosztami przesyłki.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

V. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pomocą systemu płatności internetowych PayU, który umożliwia płacenie przez szybki przelew z większości banków w Polsce lub kartą płatniczą. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania przelewu na konto sprzedawcy lub skorzystania z płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

VI. Dostawa zamówionych towarów

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • Do paczkomatów InPost;
 1. Cena przesyłki jest stała i jest wyliczana automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Sklep udostępnia darmową wysyłkę po spełnieniu minimalnej kwoty zamówienia dla poszczególnej formy dostawy.
 2. Wysyłka Towaru odbywa się w terminie maksymalnym do 7 dni licząc od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności.
 3. W przypadku chwilowego braku produktów lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres sklep@garrarufacosmetics.pl).
 3. Konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie wraz ze zwrotem Towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu Towaru Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego Towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Klienta.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. umów których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo do odstąpienia od przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 9. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie poinformuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.

VIII. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Towar wysyłany do Klienta był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy Towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany oraz zabezpieczony plombą.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady;
 1. Reklamacje na podstawie rękojmi Klient kieruje na adres elektroniczny Sklepu Internetowego sklep@garrarufacosmetics.pl.
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres PROFICENCE Leszek Opala, Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica.
 4. Klient ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep Internetowy zwraca jednocześnie z realizacją reklamacji.
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Ewentualny zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Klienta.
 6. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu Towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 7. Do obowiązków Klienta przed odbiorem Towaru należy sprawdzenie, czy Towar jest zgodny
  z zamówieniem oraz czy paczka  nie jest naruszona (w sposób wpływający na Towar), nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona,  a Towar naruszony wówczas Klient powinien odmówić przyjęcia przesłanego Towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Klienta w zakresie szkód w transporcie).
 8. W przypadku zwrotu zamówienia do Sklepu Internetowego z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Klient ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązują od dnia 01.01.2021 r.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności i cookies zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl