1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
[Nazwa konkursu]
1.1. Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: Wygraj krem do rąk
[Organizator Konkursu]
1.2. Organizatorem Konkursu jest PROFICENCE Leszek Opala z siedzibą w Opalenicy Os. Centrum 3/3, NIP 7881829698, reprezentowaną przez: Leszek Opala, zwana dalej „Organizatorem”.
[Cele Konkursu]
1.3. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Garra Rufa Cosmetics, należącej do Organizatora.
[Zasięg Konkursu]
1.4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie osoby pełnoletnie posiadające konto w serwisie Instagram lub Facebook. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem profilu Garra Rufa Cosmetics na portalu Instagram dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/garra_rufa_cosmetics_polska/?hl=pl (dalej jako „Instagram Garra Rufa Cosmetics”) oraz profilu Garra Rufa Cosmetics na portalu Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/GarraRufaCosmeticsPL (dalej jako „Garra Rufa Cosmetics”).
[Czas trwania Konkursu]
1.5. Konkurs rozpocznie się dniu 04.03.2024 i potrwa do dnia 10.03.2024 (do godziny 23:59). O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data rejestracji zgłoszenia w serwisie Instagram lub Facebook.
[Uczestnicy Konkursu]
1.6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) posiadających konta profilowe na portalu Instagram lub Facebook.
[Regulamin]
1.7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w linku konkursowym na Instagramie Garra Rufa Cosmetics oraz na Facebooku Garra Rufa Cosmetics.
1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
2.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem:
A. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
B. innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,
C. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. A) – B) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
3.1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest dokończenie zdania konkursowego „Krem do rąk powinien…” i dodanie go w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Instagram (https://www.instagram.com/garra_rufa_cosmetics_polska/?hl=pl) lub Facebook (https://www.facebook.com/GarraRufaCosmeticsPL).
Nagrodę otrzymają laureaci 3 najciekawszych prac opublikowanych pod postami konkursowymi na Facebooku oraz Instagramie. Jeden Uczestnik może dokonać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.
3.2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:
● zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
● naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
● posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
● pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub
● naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3.3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co najmniej 3-osobowym, składającym się z reprezentantów Organizatora.
3.4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych, najbardziej starannych, odpowiedzi na Zadanie konkursowe spośród wszystkich odpowiedzi Uczestników zamieszczonych na profilu marki Garra Rufa Cosmetics na Instagramie (https://www.instagram.com/garra_rufa_cosmetics_polska/?hl=pl) oraz Facebooku (https://www.facebook.com/GarraRufaCosmeticsPL).
3.5. Komisja Konkursowa wyłoni 3 osoby, które zostaną potencjalnymi laureatami Konkursu (dalej „Laureaci”).
3.6. Wybór najciekawszych odpowiedzi konkursowych nastąpi najpóźniej do dnia 17 marca 2024 roku.
3.7. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym lub przekazane Laureatom w formie wiadomości prywatnej na Instagramie oraz Facebooku najpóźniej w terminie 7 dni, wyliczonych w oparciu o dni robocze, od dnia dokonania wyboru zwycięskich odpowiedzi.

4. NAGRODY
4.1. W Konkursie dla Laureatów, których odpowiedzi zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową, przewidziano nagrody w postaci 3 kremów do rąk Garra Rufa Cosmetics, każdy o pojemności 75 ml. Jeden Laureat otrzyma jeden krem do rąk. Ponadto, każdy uczestnik, bez względu na liczbę pozostawionych odpowiedzi konkursowych, otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie e-mail kod rabatowy ze zniżką w wysokości 40%, upoważniający do zakupu nowego kremu do rąk Garra Rufa Cosmetics o pojemności 100 ml. Kod Rabatowy można zrealizować w sklepie internetowym www.garrarufacosmetics.pl w podanym w treści maila terminie.
4.2. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4.3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4.4. Każdy potencjalny Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wyboru potencjalnych Laureatów zgodnie z punktem 3.7. Regulaminu. Informacja ta zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym.
4.5. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie potencjalni Laureaci zostaną zobowiązani do podania Organizatorowi imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma zostać nagroda, jak również adresu e-mail na wypadek komplikacji związanych z doręczeniem przesyłki z nagrodą. Organizator nie będzie doręczał przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.6. Potencjalny Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane kontaktowe, o których mowa w pkt. 4.5. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 4.5. Regulaminu. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez potencjalnego Laureata.
4.7. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.
4.8. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.5. Regulaminu.
4.9. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 4.5 Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 07.04.2024r.
4.10. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Odpowiedź na Zadanie jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik jako autor Odpowiedzi na Zadanie posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do odpowiedzi.
5.2. Z chwilą przesłania odpowiedzi za pomocą serwisów Instagram i/lub Facebook, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z komentarza wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z odpowiedzi i na następujących polach eksploatacji:
● utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
● zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
● wprowadzanie do pamięci komputera,
● wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych,
● tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
● wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora www.garrarufacosmetics.pl, na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych; a także swobodne linkowanie (odsyłanie), w tym m.in. na:
– Fanpage na Faceboooku: (dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/GarraRufaCosmeticsPL),
– Instagram (dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/garra_rufa_cosmetics_polska/?hl=pl),
– strona internetowa dostępna pod adresem https://www.garrarufacosmetics.pl/

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 24.03.2024.
6.2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
6.3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@garrarufacosmetics.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
6.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
7.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
7.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania na Instagramie lub Facebooku, jeżeli zostanie Laureatem.
7.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 1.2. Regulaminu.
7.7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres kontakt@garrarufacosmetics.pl. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność ich wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Instagramie i Facebooku oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.